داستان من

یادمه وقتی نوجون بودن مدام یک صدایی تو وجودم میگفت؛
تو باید پیام آور باشی؛ و این صدا هزاران بار در وجودم فریاد میزد، تا اینکه بزرگتر شدم و بعد دیدم؛ یکی از جذابیت های این دنیا برای من فهمیدنه، و عاشق یاد گرفتن بودم یعنی تفریحم کتاب خوندن بود، و تو همین دوران میدیدم که وقتی با دیگران حرف میزنم روشون تاثیر میزارم، یعنی حرفمو قبول میکردند و حتی تغییر میکردن، و از این جا بود که فهمیدم اون صدا داشته به من رسالتم رو نشون میداده؛ رسالتی که همه داریم و رسالت من، فهمیدن و انتقال این تجربه به آدم هایی هست در این مسیر هستند.

تجربه دانشجویان