طاها صادقی | tahasadeqi.com

گروه آموزشی طاها صادقی

خرید اشتراک    |    سوالات    |    پشتیبانی

گروه آموزشی طاها صادقی

دوره های پایه املاک

دوره های پیشرفته املاک

پرفروش ترین دوره ها

دوره های پیشرفت شخصی ومالی

تجربه دانشجو ها

داستان من

یادمه وقتی نوجون بودن مدام یک صدایی تو وجودم میگفت؛ تو باید پیام آور باشی؛ و این صدا هزاران بار در وجودم فریاد میزد، تا اینکه بزرگتر شدم و بعد دیدم؛ یکی از جذابیت های این دنیا برای من فهمیدنه، و عاشق یاد گرفتن بود، و تو همین دوران میدیدم که وقتی با دیگران حرف میزنم روشون تاثیر میزارم، یعنی حرفمو قبول میکردند و حتی تغییر میکردن، از این جا بود که فهمیدم اون صدا داشته به من رسالتم رو نشون میداده؛ رسالتی که همه داریم و رسالت من، فهمیدن و انتقال این تجربه به آدم هایی هست در این مسیر هستند.

داستان من

یادمه وقتی نوجون بودن مدام یک صدایی تو وجودم میگفت؛ تو باید پیام آور باشی؛ و این صدا هزاران بار در وجودم فریاد میزد، تا اینکه بزرگتر شدم و بعد دیدم؛ یکی از جذابیت های این دنیا برای من فهمیدنه، و عاشق یاد گرفتن بود، و تو همین دوران میدیدم که وقتی با دیگران حرف میزنم روشون تاثیر میزارم، یعنی حرفمو قبول میکردند و حتی تغییر میکردن، از این جا بود که فهمیدم اون صدا داشته به من رسالتم رو نشون میداده؛ رسالتی که همه داریم و رسالت من، فهمیدن و انتقال این تجربه به آدم هایی هست در این مسیر هستند.